Archive

Author Archive

How to generate in PHP all combinations of items in multiple arrays

function combinations($arrays, $i = 0) {
  if (!isset($arrays[$i])) {
    return array();
  }
  if ($i == count($arrays) - 1) {
    return $arrays[$i];
  }
 
  // get combinations from subsequent arrays
  $tmp = combinations($arrays, $i + 1);
 
  $result = array();
 
  // concat each array from tmp with each element from $arrays[$i]
  foreach ($arrays[$i] as $v) {
    foreach ($tmp as $t) {
      $result[] = is_array($t) ? 
        array_merge(array($v), $t) :
        array($v, $t);
    }
  }
 
  return $result;
}
 
print_r(
  combinations(
    array(
      array('A1','A2','A3'), 
      array('B1','B2','B3'), 
      array('C1','C2')
    )
  )
);

copy/paste @ stackoverflow

Categories: PHP Tags:

Как да прочетем мейл, който вече е в опашката на postfix

postcat -q MESSAGE_ID

Как да добавим delay в postfix

В /etc/postfix/main.cf добавяме:

 smtp_destination_rate_delay = 1s

След като изпрати 1 мейл, postfix ще направим пауза от 1 секунда и тогава ще изпрати другите.

Categories: Debian, How to ... ?, Linux, Quick Tips Tags:

List all subfolders in path

find . -type d -exec echo mkdir -p {} \;
Categories: How to ... ?, Quick Tips Tags:

MySQL How to select domain name from email address ?

SELECT 
  COUNT(*) as cnt, SUBSTR(SUBSTR(Email, INSTR(Email, '@'), INSTR(Email, '.')), 2) as domain 
FROM 
  Users 
GROUP BY domain 
ORDER BY cnt DESC
Categories: How to ... ?, MySQL, Quick Tips Tags:

lost connection with while performing the HELO handshake

Ако видите този проблем в mailq опашката, най-вероятната грешка е, че нямате set-нат smtp_helo_name.

В /etc/postfix/main.cf добавяме:

smtp_helo_name = full.hostname.tld

Flush/Restart postfix queue

postqueue -f
Categories: How to ... ?, Quick Tips Tags:

Добавяне на timezones в MySQL (Adding time zones to MySQL)

При опит да сменим часовата зона на MySQL сървъра:

SET time_zone = 'Europe/London';

Се получи следната грешка:

SQLSTATE[HY000]: General error: 1298 Unknown or incorrect time zone: "Europe/London"

Как да оправим грешката? Импортираме всички timezones в MySQL сървъра 🙂

От конзолата пишем:

mysql_tzinfo_to_sql /usr/share/zoneinfo | mysql -u root -p mysql

Където:
-u root е потребителското име за root достъп до MySQL сървъра.

Categories: Linux, MySQL, Quick Tips Tags:

PHP UK Postcode format function

/**
 * If postcode is 5 characters, insert space after the 2nd character
 * If postcode is 6 characters, insert space after the 3rd character
 * If postcode is 7 characters, insert space after the 4th character
 * @param $postcode
 * @return string
 */
function formatUKPostcode($postcode)
{
  $postcode = strtoupper(preg_replace("/[^A-Za-z0-9]/", '', $postcode));
 
  if(strlen($postcode) == 5) {
    $postcode = substr($postcode,0,2).' '.substr($postcode,2,3);
  }
  elseif(strlen($postcode) == 6) {
    $postcode = substr($postcode,0,3).' '.substr($postcode,3,3);
  }
  elseif(strlen($postcode) == 7) {
    $postcode = substr($postcode,0,4).' '.substr($postcode,4,3);
  }
 
  return $postcode;
}
Categories: How to ... ?, Quick Tips Tags:

Списък с всички симлинкове (symlinks) в папка… рекурсивно

ls -lR /path/to/folder/ | grep ^l
Categories: How to ... ? Tags: