Как да преброим колко думи имаме в поле от базата данни с MySQL query ?

Работейки по превода система, съдържаща в себе си хиляди фрази, трябваше да измисля начин, по който да показвам колко думи има във всяка фраза и съответно колко общо думи има във всеки отделен проект.
За някои от езиците се плаща на външни преводачи, така че според броя думи се определя и сумата, която те ще получат.

Последователно изпълняваме няколко заявки:

Заявка 1:

DELIMITER //

Заявка 2:

CREATE FUNCTION wordcount(str TEXT)
    RETURNS INT
    DETERMINISTIC
    SQL SECURITY INVOKER
    NO SQL
 BEGIN
  DECLARE wordCnt, idx, maxIdx INT DEFAULT 0;
  DECLARE currChar, prevChar BOOL DEFAULT 0;
  SET maxIdx=char_length(str);
  WHILE idx < maxIdx DO
    SET currChar=SUBSTRING(str, idx, 1) RLIKE '[[:alnum:]]';
    IF NOT prevChar AND currChar THEN
      SET wordCnt=wordCnt+1;
    END IF;
    SET prevChar=currChar;
    SET idx=idx+1;
  END WHILE;
  RETURN wordCnt;
 END//

Заявка 3:

DELIMITER ;

Ето резултата:

mysql> SELECT sentence, wordcount(sentence) as "Words" from test;
+------------------------------+-------+
| sentence           | Words |
+------------------------------+-------+
| Hello World         |   2 |
| Hello World         |   2 |
| Mary had a little lamb    |   5 |
| Her fleece was white as snow |   6 |
| Everywhere that mary went  |   4 |
| Umm, sheep followed her   |   4 |
+------------------------------+-------+
6 rows in set (0.02 sec)

Можете да прочетете коментарите тук ако имате нужда от повече информация.