Archive

Archive for July, 2014

List all subfolders in path

find . -type d -exec echo mkdir -p {} \;
Categories: How to ... ?, Quick Tips Tags:

MySQL How to select domain name from email address ?

SELECT 
   COUNT(*) as cnt, SUBSTR(SUBSTR(Email, INSTR(Email, '@'), INSTR(Email, '.')), 2) as domain 
FROM 
   Users 
GROUP BY domain 
ORDER BY cnt DESC
Categories: How to ... ?, MySQL, Quick Tips Tags:

lost connection with while performing the HELO handshake

Ако видите този проблем в mailq опашката, най-вероятната грешка е, че нямате set-нат smtp_helo_name.

В /etc/postfix/main.cf добавяме:

smtp_helo_name = full.hostname.tld

Flush/Restart postfix queue

postqueue -f
Categories: How to ... ?, Quick Tips Tags:

Добавяне на timezones в MySQL (Adding time zones to MySQL)

При опит да сменим часовата зона на MySQL сървъра:

SET time_zone = 'Europe/London';

Се получи следната грешка:

SQLSTATE[HY000]: General error: 1298 Unknown or incorrect time zone: "Europe/London"

Как да оправим грешката? Импортираме всички timezones в MySQL сървъра 🙂

От конзолата пишем:

mysql_tzinfo_to_sql /usr/share/zoneinfo | mysql -u root -p mysql

Където:
-u root е потребителското име за root достъп до MySQL сървъра.

Categories: Linux, MySQL, Quick Tips Tags: