Защита от DoS атака с iptables

Тези команди ще ви помогнат да се защитите от DoS атака. Посредством тях, ще блокирате всяко IP, което за 60 секунди има повече от 20 връзки (connections) към текущата машина:

iptables -I INPUT -p tcp --dport 80 -i eth0 -m state --state NEW -m recent --set
 
iptables -I INPUT -p tcp --dport 80 -i eth0 -m state --state NEW -m recent --update --seconds 60 --hitcount 20 -j DROP

Резултат от командата:

[root@server ~]# netstat -alpn| grep ":80"| awk '{ print $5 }'| cut -d: -f4| sort| uniq -c | sort -n
   1 *
   3 66.249.72.131
   16 81.100.74.82
   17 82.12.246.158
   19 212.183.140.13
   19 78.148.123.94
   20 85.211.47.252
   20 86.166.141.234
   20 87.97.215.7
   20 89.253.191.173
   20 91.92.170.172
   20 94.156.57.170
   20 94.169.158.18
   22 77.78.11.99

Разбира се това е само пример и можете да смените стоностите за секунди (60) и брои връзки (20).
Имайте впредвид, че максималните стойности за –seconds са 60, а за –hitcount са 20

За да премахнете правило (RULE) от iptables използвайте следните команди.
Лист на всички правила в iptables:

iptables -L INPUT -n --line-numbers
[root@server ~]# iptables -L INPUT -n --line-numbers
Chain INPUT (policy ACCEPT)
num target   prot opt source        destination     
1  DROP    tcp -- 0.0.0.0/0      0.0.0.0/0      tcp dpt:80 state NEW recent: UPDATE seconds: 60 hit_count: 20 name: DEFAULT side: source 
2        tcp -- 0.0.0.0/0      0.0.0.0/0      tcp dpt:80 state NEW recent: SET name: DEFAULT side: source 
3  fail2ban-SSH tcp -- 0.0.0.0/0      0.0.0.0/0      tcp dpt:22 
4  DROP    all -- 67.195.0.0/24    0.0.0.0/0      
[root@server ~]#

За да изтрием правилото за блокиране на IP-тата в този случай пишем:

iptables -D INPUT 1