Archive

Archive for the ‘Linux’ Category

Когато imagemagic не иска да работи с PDF файлове… или ImageMagick “not authorized” PDF

Решението се оказва по-лесно отколкото мислите… разбира се, зависи от грешката. Текущият проблем при мен, беше policy, което забранява на imagemagic да работи с PDF файлове, поради потенциални “задни вратички” в структурата на PDF, които може да се използват за компроментиране на сигурността на imagemagick и съответно машината, на която работи.

/etc/ImageMagick-6/policy.xml

Променяме:

<policy domain="coder" rights="none" pattern="PDF" />

Трябва да стане:

<policy domain="coder" rights="read|write" pattern="PDF,PS" />

По-подробно описание може да се прочете тук -> https://cromwell-intl.com/open-source/pdf-not-authorized.html

How to install nagios3 on Ubuntu server

apt-get install nagios3 nagios-nrpe-plugin nagios-plugins
dpkg-statoverride --update --add nagios www-data 2710 /var/lib/nagios3/rw
dpkg-statoverride --update --add nagios nagios 751 /var/lib/nagios3

++ Hosts without ping

Categories: How to ... ?, Linux, Quick Tips Tags:

ProFTPd service shuts down automatically

Edit:

/etc/init.d/proftpd

Find this line:

start-stop-daemon --stop --signal $SIGNAL --quiet --pidfile "$PIDFILE"

Change to this:

start-stop-daemon --stop --signal $SIGNAL --retry 1 --quiet --pidfile "$PIDFILE"

copy/paste @ askubuntu

Categories: How to ... ?, Linux, Quick Tips Tags:

IPtables port forwarding

Бързи бележки за 1-2 команди и прансочване на портове 🙂

iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-port 8080
iptables -t nat --line-numbers -n -L
iptables -t nat -D PREROUTING 2
Categories: How to ... ?, Linux, Quick Tips Tags:

Как да прочетем мейл, който вече е в опашката на postfix

postcat -q MESSAGE_ID

Как да добавим delay в postfix

В /etc/postfix/main.cf добавяме:

 smtp_destination_rate_delay = 1s

След като изпрати 1 мейл, postfix ще направим пауза от 1 секунда и тогава ще изпрати другите.

Categories: Debian, How to ... ?, Linux, Quick Tips Tags:

lost connection with while performing the HELO handshake

Ако видите този проблем в mailq опашката, най-вероятната грешка е, че нямате set-нат smtp_helo_name.

В /etc/postfix/main.cf добавяме:

smtp_helo_name = full.hostname.tld

Добавяне на timezones в MySQL (Adding time zones to MySQL)

При опит да сменим часовата зона на MySQL сървъра:

SET time_zone = 'Europe/London';

Се получи следната грешка:

SQLSTATE[HY000]: General error: 1298 Unknown or incorrect time zone: "Europe/London"

Как да оправим грешката? Импортираме всички timezones в MySQL сървъра 🙂

От конзолата пишем:

mysql_tzinfo_to_sql /usr/share/zoneinfo | mysql -u root -p mysql

Където:
-u root е потребителското име за root достъп до MySQL сървъра.

Categories: Linux, MySQL, Quick Tips Tags:

Apache директиви за инсталиране на SSL сертифиакт

Във файла /etc/apache2/sites-available/website.conf пишем:

SSLEngine on
SSLCertificateFile /etc/ssl/crt/primary.crt
SSLCertificateKeyFile /etc/ssl/crt/private.key
SSLCertificateChainFile /etc/ssl/crt/intermediate.crt
Categories: Apache, Debian, Linux Tags:

PHP UK 2014 – бележки on-the-fly

Това са моите бележки, направени по време на PHP UK Conference 2014.
Надявам се някой ден да имам време да наипиша още 2-3 изречения по всяка от темите.

OPcache
——-
nginx + php-cgi
deploy – start a new php-cgi processes and then switch nginx to use it

—————–
Profiling PHP app
—————–

codestash

graphite (graphics)

js tool to measure client side

for consumer/user point of view, best TTL is less than 1 sec.

minify css + jss, concatenate css+js
enable opcache
cdn
gzip
memcached/redis
php 5.5
spdy ???
image compression
compress html
yslow
enable dns prefetch