Archive

Archive for the ‘Cent OS’ Category

Как да изтрием файлове по-стари от Х дни през конзолата на Linux?

Това като цяло са елементарни неща, но понякога човек като зацикли не се сеща дори и за тях. Затова, ето един пост с цел да си напомням за вбъдеще и да го намирам лесно, когато ми потрябва.

find /full/path/to/files/ -mtime +5 -exec rm {} \;

+5 в случея означава, че ще изтрием всички файлове в посочената директория по-стари от 5 дни.

Quick Tip: formatting hard drive partition with ext3

mke2fs -j /dev/hdc1

или

mkfs -t ext3 /dev/hdc1

Където /dev/hdc1 е partition-a, който искаме да форматираме

Categories: Cent OS, Debian, Filesystems, Linux, Quick Tips Tags:

Quick: mdadm check RAID

Как да накараме mdadm да ни информира ако имаме проблем с някой от RAID масивите?

Елементарно:

mdadm --monitor --scan --mail=MAIL@DOMAIN.com --delay=3600 --daemonize --test

Как да видим опашката от мейли на Qmail?

Елементарно 🙂

/var/qmail/bin/qmail-qstat

Пример за това колко мейла има в опашката:

[12:04:03] blagomir@butterfly [~] #: /var/qmail/bin/qmail-qstat
messages in queue: 44
messages in queue but not yet preprocessed: 0

Пример, с който да покажем до къде изпращаме мейли:

[13:30:06] blagomir@butterfly [~] #: /var/qmail/bin/qmail-qread
16 Jul 2011 10:30:29 GMT #4199501 640 <info@domain.bg> 
	remote	MAILBOX@DOMAIN.org
18 Jul 2011 08:17:14 GMT #4530632 643 <info@domain.bg> 
	remote	MAILBOX@DOMAIN.org

Защита от DoS атака с iptables

Тези команди ще ви помогнат да се защитите от DoS атака. Посредством тях, ще блокирате всяко IP, което за 60 секунди има повече от 20 връзки (connections) към текущата машина:

iptables -I INPUT -p tcp --dport 80 -i eth0 -m state --state NEW -m recent --set
 
iptables -I INPUT -p tcp --dport 80 -i eth0 -m state --state NEW -m recent --update --seconds 60 --hitcount 20 -j DROP

Резултат от командата:

[root@server ~]# netstat -alpn| grep ":80"| awk '{ print $5 }'| cut -d: -f4| sort| uniq -c | sort -n
   1 *
   3 66.249.72.131
   16 81.100.74.82
   17 82.12.246.158
   19 212.183.140.13
   19 78.148.123.94
   20 85.211.47.252
   20 86.166.141.234
   20 87.97.215.7
   20 89.253.191.173
   20 91.92.170.172
   20 94.156.57.170
   20 94.169.158.18
   22 77.78.11.99

Разбира се това е само пример и можете да смените стоностите за секунди (60) и брои връзки (20).
Имайте впредвид, че максималните стойности за –seconds са 60, а за –hitcount са 20

За да премахнете правило (RULE) от iptables използвайте следните команди.
Лист на всички правила в iptables:

iptables -L INPUT -n --line-numbers
[root@server ~]# iptables -L INPUT -n --line-numbers
Chain INPUT (policy ACCEPT)
num target   prot opt source        destination     
1  DROP    tcp -- 0.0.0.0/0      0.0.0.0/0      tcp dpt:80 state NEW recent: UPDATE seconds: 60 hit_count: 20 name: DEFAULT side: source 
2        tcp -- 0.0.0.0/0      0.0.0.0/0      tcp dpt:80 state NEW recent: SET name: DEFAULT side: source 
3  fail2ban-SSH tcp -- 0.0.0.0/0      0.0.0.0/0      tcp dpt:22 
4  DROP    all -- 67.195.0.0/24    0.0.0.0/0      
[root@server ~]#

За да изтрием правилото за блокиране на IP-тата в този случай пишем:

iptables -D INPUT 1
Categories: bash, Cent OS, Debian, Linux, Защита Tags:

bash: phpize: command not found

Ако ви липсва phpize, то най-вероятно нямате php-devel package. За целта под Cent OS пишем следното:

yum install php-devel
Categories: Cent OS, Quick Tips Tags: