Display open connections by port

Или как да видим на кой порт колко закачени конекции има в момента:

netstat -tuna | awk -F':+| +' 'NR>2{print $5}' | cut -d: -f1 | sort | uniq -c | sort -n

Пример в реални условия:

root@popeye ~ # netstat -tuna | awk -F':+| +' 'NR>2{print $5}' | cut -d: -f1 | sort | uniq -c | sort -n
   1 110
   1 21
   1 443
   3 22
   6 53
   8 11211
  130 9002
  196 80
root@popeye ~ #